TÌM KIẾM


  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • RSS

Báo cáo tài chính

Công ty Cổ Phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội công bố báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của nhà nước

HEM: Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2017

(30/01/2018    08:00)

HEM: Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017

(30/10/2017    11:02)

HEM: Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2017

(28/07/2017    08:40)

HEM: Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2017

(21/04/2017    15:32)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 (đã được soát xét). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã được soát xét). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013.  Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2013. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 đã soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2013.  Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2012. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2012. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012

Báo cáo tài chính  Quý 3 năm 2012. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 đã soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (Đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.