TÌM KIẾM


  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • RSS

Quản trị doanh nghiệp

Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội được xây dựng theo luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo sự phát triển của Công ty ngày càng vững mạnh và tuân thủ các điều kiện tham gia thị trường chứng khoán.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (sửa đổi lần 2 năm 2014)

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (sửa đổi lần 2 năm 2014). Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn báo cáo.

Ban hành quy chế về Quản trị nội bộ Công ty HEM (Sửa đổi lần 1)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua này 29/11/2005, căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Căn cứ Quyết định 33/2011/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty. Nay ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà nội (sửa đổi lần 1) như sau:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua này 29/11/2005, căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty. Nay ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty như sau. Xin vui lòng tải về để xem toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty HEM”

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (Sửa đổi lần 1)

Điều lệ tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010,… Nay ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty HEM (Sửa đổi lần 1). Vui lòng tải về để xem toàn bộ nội dung của bản điều lệ.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)

Điều lệ tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010,… Vui lòng tải về để xem toàn bộ nội dung của bản điều lệ.