TÌM KIẾM


  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • RSS

Thông báo

Những thông báo mới nhất từ Công ty Cổ Phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội (HEM)

       Ngày 28/12/2016, Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhận được quyết định số 878/QĐ-SGDHN ngày 26/12/2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu HEM và thông báo số 1355/TB-SGDHN thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM. Thông tin cụ thể như sau:

       – Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

       – Mã chứng khoán:  HEM

       – Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

       – Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ ba, ngày 03/01/2017

       Ngày 09/12/2016, Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp. Theo đó, Công ty đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại VSD kể từ ngày 07/12/2016:

       – Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

       – Mã chứng khoán:  HEM

       – Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

       Bắt đầu từ ngày 08/12/2016, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận lưu ký cổ phiếu HEM. Cổ đông lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký (là Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại hoạt động lưu ký chứng khoán được VSD chấp thuận)

HEM ủy quyền người thực hiện công bố thông tin

Vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2015

Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 như sau:

– Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10% (1.000 đồng/CP)

– Hình thức chi trả: Bằng tiền

– Ngày chốt danh sách: 25/12/2015

– Thời hạn trả cổ tức:  Từ ngày 30/12/2015 đến 15/01/2016

Vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

Thông báo về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin

Vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

Thông báo về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2015

Vui lòng tải về để xem toàn bộ văn bản

Thông báo về việc trả tiền cổ tức năm 2014

Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội thông báo đến Quý cổ đông về việc trả tiền cổ tức năm 2014 như sau:

– Tỷ lệ chi trả: 14% (1.400 đồng/CP)

– Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

– Ngày chốt danh sách: 06/04/2015

– Ngày bắt đầu chi trả cổ tức:  14/04/2015

Vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

Thông báo về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2014

Công ty CP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội đã ký hợp đồng để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 với Công ty Kiểm toán…Vui lòng tải về để xem toàn bộ văn bản

Thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần 3

Thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 3. Vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2013

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2013 của Công ty CP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội. Vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên….

HEm công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ

Thực  hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính, HEM xin trân trọng thông báo thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ…Vui lòng tải về để xem toàn bộ văn bản

HEm thông báo về việc mua lại cổ phiếu làm Cổ phiếu quỹ

Thực  hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính, HEM xin trân trọng thông báo về việc mua lại cổ phiếu…Vui lòng tải về để xem toàn bộ văn bản

Thông báo về việc thay đổi giấy Chứng nhận ĐKKD

Thực  hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính, HEM xin trân trọng thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD…Vui lòng tải về để xem toàn bộ văn bản

Thông báo về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013

Căn cứ thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013…vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

HEM thông báo về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Căn cứ thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội thông báo về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi…vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

HEM thông báo về việc giao dịch cổ phiếu

Căn cứ thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội thông báo về việc giao dịch cổ phiếu…vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

HEM thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 26/03/2013, Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội sẽ tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại trụ sở công ty, trân trọng kính mời…vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

HEM thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2011

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội, HĐQT công ty thông báo đến các cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2011…vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

HEM thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 9/4/2012, Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, trân trọng kính mời Quý cổ đông…vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

HEM thông báo về việc mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011…vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo

HEM thông báo về việc tạm ứng cổ tức 2010

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM, Căn cứ nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị công ty thông báo đến các cổ đông về việc tạm ứng cổ tức 2010..vui lòng tải về để xem toàn văn thông báo